Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Članstvo

Članstvo

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) formalna je mreža lokalnih i regionalnih volonterskih centara koja na nacionalnoj razini povezuje postojeću lokalnu i regionalnu infrastrukturu za razvoj volonterstva.

Mreža ima punopravno i pridruženo članstvo s jasnom strukturom, podjelom uloga i odgovornosti u skladu sa kapacitetima članica.

Članovi Mreže mogu biti lokalni i regionalni volonterski centri s područja Republike Hrvatske.

 

PUNOPRAVNO ČLANSTVO MREŽE

Punopravno članstvo mreže čine lokalni i regionalni volonterski centri koji postignu propisane standarde kvalitete (vidi dokument: Standardi kvalitete volonterskih centara) i koji žele postati punopravnim članovima Mreže.

Prava i obveze punopravnih članica:

•    delegirati predstavnike koji će s punim legitimitetom  i predanošću sudjelovati u radu tematskih radnih skupina Mreže;
•    birati i biti biran u upravna tijela Mreže putem svojih predstavnika;
•    ispunjavati preuzete obaveze i odgovornosti;
•    savjetovati se o stručnim pitanjima s ostalim članicama Mreže;
•    predlagati teme i pitanja zajedničkih sastanaka;
•    poticati, pokretati i sudjelovati u zajedničkim aktivnostima Mreže;
•    biti informirani o odlukama vezanim uz rad Mreže;
•    sudjelovati u programima, uslugama i aktivnostima Mreže;
•    koristiti identitet i logotip Mreže na svojim promotivnim materijalima;
•    redovito izvještavati Mrežu o djelovanju na regionalnoj/lokalnoj razini;
•    poštovati zajednička načela i standarde rada i kvalitete;
•    promovirati Mrežu na regionalnoj/lokalnoj razini;
•    pružiti pomoć i podršku volonterskim centrima koji žele biti članovi Mreže;
•    čuvati ugled Mreže;

PRINCIPI SURADNIČKOG ODNOSA

Princip lokalnog/regionalnog djelovanja
•    Volonterski centar, punopravni član Mreže, primarno djeluje na svom geografskom području.
•    Članovi Mreže poštuju prednost lokalnog/regionalnog volonterskog centra prilikom dogovaranja poslova na njegovom geografskog području.
•    U slučaju djelovanja u drugim područjima, član Mreže ima obvezu informirati o tome volonterski centar, člana Mreže koji djeluje na tom području.
•    Članovi su pozvani na usklađivanje svojih aktivnosti.

Princip suradničkog razvoja projekata
•    Prilikom javljanja na natječaj za donacije, članovi Mreže se međusobno informiraju o namjeri prijave projekata i razmatraju mogućnost zajedničke prijave projekata.

Princip prosljeđivanja informacija
•    Članovi se međusobno informiraju o uključenosti u projekte/programe koji se odnose na aktivnosti navedene u Sporazumu Hrvatske mreže volonterskih centara.
•    Članovi se kontinuirano i redovno međusobno informiraju o svim događanjima relevantnim za razvoj volonterstva, a što bi moglo biti od interesa za članove Mreže.

Princip korištenja vlasničkih prava
•    Materijali i/ili proizvodi Mreže su vlasništvo Mreže i smiju ih koristiti samo organizacije članice Mreže, osim ukoliko UO Mreže ne odluči drugačije.
•    Član Mreže ne može bez odobrenja UO-a Mreže samoinicijativno istupati niti provoditi aktivnosti ispred Mreže.

Procedura primanja punopravnih članica:

Lokalni ili regionalni volonterski centar koji želi postati punopravni član Mreže mora ispuniti obrazac Pristupnice za članstvo u Hrvatskoj mreži volonterskih centara koji je dostupan i u uredu HMVC-a.
Popunjena pristupnica dostavlja se mailom ili poštom. Kontakt podaci koordinatorice HMVC-a navedeni su na internetskoj stranici Mreže.

Po primitku pristupnice za članstvo, koordinatorica će poslati organizaciji kandidatu obrazac Upitnik za članstvo te popis ostale popratne dokumentacije koju je kandidat dužan dostaviti, a na osnovu čega će uslijediti procjena kandidata.
Procjenu kandidata organizirat će Izvršni odbor Mreže na prvom idućem sastanku, o čemu će koordinatorica Mreže izvjestiti kandidata za članstvo.  

Procjena će biti provedena u skladu s postavljenim standardima kvalitete (zaseban dokument).

Ukoliko volonterski centar ne zadovoljava propisanu razinu kvalitete, Mreža će predložiti i osigurati savjetodavnu podršku za postizanje više razine kvalitete potrebne za primanje u punopravno članstvo.

PRIDRUŽENO ČLANSTVO MREŽE

Pridruženo članstvo Mreže čine lokalni i regionalni voloterski centri koji u trenutku podnošenja zahtjeva za članstvom u Mreži aktivnosti volonterskog centra provode manje od godinu dana ili ne ispunjavaju standarde kvalitete, kao i oni koji izraze želju da djeluju isključivo u statusu Pridruženog člana Mreže.

Organizacije koje zadovoljavaju minimalnu funkciju  LVC-a bit će primljene u pridruženo članstvo s ponuđenim programom razvoja koji će biti uspostavljen u dijalogu s nadležnim RVC-om, a na temelju izrađenih standarada.
Program razvoja trajati će najmanje godinu dana, nakon čega su mogu tri scenarija:

•     LVC ispunjava plan razvoja i postaje punopravni  član HMVC-a
•     LVC djelomično ispuni plan razvoja i produžava pridruženo članstvo
•     LVC u potpunosti ne ispuni plan razvoja , nakon čega prestaje svaki oblik članstva.

Prava i obveze pridruženih članica:

•    biti redovito informirani o aktivnostima i uslugama Mreže;
•    sudjelovati na planiranim zajedničkim susretima članstva;
•    upućivati prijedloge, pitanja i komentare Upravnom odboru Mreže;
•    poštovati zajednička načela i vrijednosti;
•    čuvati ugled Mreže.

PROCEDURA PRIMANJA PRIDRUŽENIH ČLANOVA

Lokalni ili regionalni volonterski centar koji želi postati pridruženi član Mreže mora ispuniti obrazac Pristupnice za članstvo u Hrvatskoj mreži volonterskih centara dostupan je i u uredu HMVC-a.
Popunjena pristupnica dostavlja se mailom ili poštom. Kontakt podaci koordinatorice HMVC-a navedeni su na internetskoj stranici Mreže.

Po primitku pristupnice za članstvo, koordinatorica HMVC-a šalje organizaciji kandidatu obrazac Upitnik za članstvo te popis ostale popratne dokumentacije koju je kandidat dužan dostaviti, a na osnovu čega će uslijediti procjena kandidata.
Procjenu kandidata organizirat će Izvršni odbor Mreže na prvom idućem sastanku, o čemu će koordinatorica Mreže izvjestiti kandidata za članstvo.  

Procjena će biti provedena u skladu s uvjetima postavljenim u Statutu Hrvatske mreže volonterskih centara.

PRESTANAK ČLANSTVA

Punopravno i pridruženo članstvo u Mreži prestaje:
•    dobrovoljnim istupanjem;
•    isključenjem, ukoliko se krše odredbe Statuta HMVC-a.

Organizaciji članici koja svojim djelovanjem ne postupa u skladu sa Statutom HMVC-a odnosno koja narušava ugled Mreže Izvršni odbor može izreći opomenu, a u slučaju ponovoljenog kršenja isključiti je iz članstva.


Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Osnovni podaci Članstvo